Nezávislá organizácia založená spoločnosťou UK Mediation Ltd ako profesijné združenie mediátorov, ktorých činnosť sa riadi pravidlami UK Mediation Code of Practice a je neustále monitorovaná.

Stavovské združenie mediátorov plniace úlohy, funkcie a využívajúce oprávnenia vyplývajúce z platnej legislatívy. Zvyšuje odbornú, etickú a morálnu úroveň mediácie, poskytuje odbornú a metodickú pomoc.
  • Ing. Norbert Adam

  • Mediátor - člen Slovenskej komory mediátorov, Registračné číslo: 465

Nezisková profesijná organizácia, ktorej poslaním je aktívne napomáhať zvyšovaniu úrovne verejného obstarávania, podporuje profesionálny rast spôsobilých osôb, spolupracuje v procese obstarávania.

Komora zriadená v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2011, ktorá združuje daňových poradcov a rozhoduje o veciach oprávnenia k výkonu daňového poradenstva a o disciplinárnych opatreniach.

Golfový klub prevádzkujúci golfový areál s 18 jamkovým majstrovským ihriskom (par 72, 6100 metrov), 3 jamkovou akadémiou a tréningovou zónou (300 metrový driving, 2 chippovacie a puttovacie greeny).
Združenie proeurópsky mysliacich ľudí, ktorí vyznávajú princípy demokracie, presadzujú myšlienky zjednotenej Európy, komunikujú s európskymi inštitúciami a šíria pozitívny obraz Slovenska v Európe.